ANUNŢ privind selecția pentru posturile de director – general, operațional, economic și comercial – la Aeroportul Internațional Sibiu R.A.

airport

ANUNŢ
privind selecția pentru posturile de director – general, operațional, economic și comercial – 
 la Aeroportul Internațional Sibiu R.A.

 

          Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. anunţă organizarea selecţiei pentru posturile de director – general, operațional, economic și comercial – în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

       Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, la sediul Aeroportului Internațional Sibiu R.A. din Sibiu, strada Alba Iulia nr. 73, jud. Sibiu și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură, a unei declarații de intenție  și susținerea unei probe – interviu de selecție, după următorul calendar:

Depunerea candidaturilor se va face până în data de – 27.11.2017 orele 14,00

Selecția dosarelor se va face până în data de – 29.11.2017

Comunicarea rezultatului selecției dosarelor – 29.11.2017

Afișarea/comunicarea anunțului privind candidații din lista scurtă – 29.11.2017

Publicarea Scrisorii de Așteptări pe site-ul Regiei Autonome  – 29.11.2017

Depunerea declarațiilor de intenție până în data de – 14.12.2017

Interviul de selecție a candidaților din lista scurtă în data de – 19.12.2017

Numirea directorilor selectați  – 22.12.2017

Încheierea Contractelor de Mandat – 22.12.2017

     Comisia de Selecție va analiza documentele depuse, în vederea selectării candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la interviu. Rezultatele selectării dosarelor se afişează/comunică cu menţiunea admis sau respins, însoţită de motivul respingerii dosarului. Candidații declarați admiși, vor face parte din lista scurtă de maxim 5 candidați pentru fiecare post, în vederea numirii de către Consiliul de Administrație. În cadrul interviului se testează abilitățile manageriale ale candidaților cu luarea în considerare a declarației de intenție, precum și cunoștințele din legislația specifică sectorului și funcției pentru care candidează conform bibliografiei.

  Posturi în selecţie: 

 • 1 post director general
 • 1 post director operațional
 • 1 post director economic
 • 1 post director comercial

 Condiţiile de înscriere:

 1.Pentru postul de director general

a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând SEE;

b) studii superioare de lungă durată (licență + master după sistemul Bologna) și /sau master;

c) experienţă relevantă (minim 5 ani) în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori a unor societăţi profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, sau a unor societăţi din sectorul privat;

d) capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;

e) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

       Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

a )copie după actul de identitate;

b) CV în format EuroPass, însoțit de documente care dovedesc toate susținerile referitoare la studii, specializări, experiență, pozitii profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel susținute nu vor fi luate în considerare (modelul CV se va descărca de pe site-ul regiei autonome);

c) copii după acte de studii;

d) declarația de intenție – se va depune până la data de 14.12.2017, conform calendarului mai sus prezentat;

e) cazier fiscal;

f) cazier judiciar;

g) declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională (modelul declarației se va descărca de pe site-ul regiei autonome);

h) declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție (modelul declarației se va descărca de pe site-ul regiei autonome);

i) adeverință medicală valabilă;

j) o scrisoare de recomandare și caracterizare profesională de la ultimul loc de muncă. Scrisoarea va fi semnată de către reprezentantul legal al entității care o emite (în cazul în care ultimul loc de muncă a fost/este un aeroport, documentul va fi semnat de către reprezentatul legal al autorității tutelare);

k) un proiect de management, în maximum 2.500 de cuvinte, care ulterior va fi susținut în cadrul interviului,  prin care se va exprima viziunea candidatului asupra scrisorii de așteptări a autorității tutelare stabilita pentru Consiliul de Administratie. Pentru fundamentarea proiectului, candidații înscriși vor avea acces la un material suport ce va conține date generale legate de Aeroportul  Internațional Sibiu și piața de profil ;

l) opis dosar înscriere ;

m) dosar plic.

 1. Pentru postul de director operațional

a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând SEE;

b) studii superioare de lungă durată (sau licență + master după sistemul Bologna) și/sau master în domeniul tehnic;

c) experienţă relevantă în domeniul operațional/handling aeroportuar.

d) capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;

e) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

f) să îndeplinească condițiile prevăzute de AACR în Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă PIAC-AD-AADC, Autorizarea aerodromurilor civile, ediția 03/2016 și PIAC-AD-139, Partea 1, Certificarea aerodromurilor după regulile europene, Partea 1 – Pregătirea operatorului de aerodrom în vederea conversiei certificatelor/certificării europene, ediția 01/2015, aplicabile persoanelor desemnate în funcții de management a serviciilor operaționale și de mentenanță.

       Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

a) copie după actul de identitate;

b) CV în format EuroPass, însoțit de documente care dovedesc toate susținerile referitoare la studii, specializări, experiență, poziții profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel susținute nu vor fi luate în considerare (modelul CV se va descărca de pe site-ul regiei autonome);

c) copii după acte de studii;

d) declarație de intenție – se va depune până la data de 14.12.2017, conform calendarului mai sus prezentat;

e) cazier fiscal;

f) cazier judiciar;

g) declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într- una  din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța  corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională (modelul declarației se va descărca de pe site-ul regiei autonome);

h) declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție (modelul declarației se va descărca de pe  site-ul regiei autonome);

i) adeverință medicală valabilă;

j) documente care atestă cunoașterea sistemelor de calitate și siguranță, pentru   îndeplinirea condițiilor prevăzute de AACR în  Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă  PIAC-AD-AADC,  Autorizarea aerodromurilor civile, ediția 03/2016 și PIAC-AD-139, Partea 1, Certificarea aerodromurilor după regulile europene, Partea 1 – Pregătirea operatorului de aerodrom în vederea conversiei certificatelor/certificării europene, ediția 01/2015, aplicabile persoanelor desemnate în funcții de management a serviciilor operaționale și de mentenanță;

k) o scrisoare de recomandare și caracterizare profesională, de la ultimul loc de muncă. Scrisoarea va fi semnată de către reprezentantul legal al entității care o emite (în cazul în care ultimul loc de muncă a fost/este un aeroport, documentul va fi semnat de către reprezentatul legal al autorității tutelare);

l) opis dosar înscriere ;

m) dosar plic.

 1. Pentru postul de director economic

a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând SEE;
b) studii superioare de lungă durată (sau licență + master după sistemul Bologna) și/sau master în domeniul economic;
c) capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;
d) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiuni prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

           Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 a) copie după actul de identitate;

b) CV în format EuroPass, însoțit de documente care dovedesc toate susținerile referitoare la studii, specializări, experiența, poziții profesionale anterioare; cele care nu  sunt astfel susținute nu vor fi luate în considerare (modelul CV se va descărca de pe  site-ul regiei autonome);

c) copii după acte de studii;

d) declarație de intenție – se va depune până la data de 14.12.2017, conform calendarului mai sus prezentat;

e) cazier fiscal ;

f) cazier judiciar ;

g) declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională (modelul declarației se va descărca de pe   site-ul regiei autonome);

h) declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție   (modelul declarației se va descărca de pe  site-ul regiei autonome);

i) adeverință medicală valabilă;

j) o scrisoare de recomandare și caracterizare profesională de la ultimul loc de muncă.

Scrisoarea va fi semnată de către reprezentantul legal al entității care o emite (în cazul în care ultimul loc de muncă a fost/este un aeroport, documentul va fi semnat de către reprezentatul legal al autorității tutelare);

k) opis dosar înscriere ;

l) dosar plic.

 1. Pentru postul de director comercial

a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând SEE;

b) studii superioare de lungă durată (sau licență + master după sistemul Bologna);

c) capacitate deplină de exercițiu, stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;

d) să nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de incredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiuni prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

                Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

a) copie după actul de identitate;

b) CV în format EuroPass, însoțit de documente care dovedesc toate susținerile referitoare la studii, specializări, experiență, poziții profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel susținute nu vor fi luate în considerare (modelul CV se va descărca de pe  site-ul regiei autonome);

c) copii după acte de studii;

d) declarație de intenție – se va depune până la data de 14.12.2017, conform   calendarului mai sus prezentat;

e) cazier fiscal;

f) cazier judiciar;

g) declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-

una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională (modelul declarației se va descărca de pe   site-ul regiei autonome);

h) declarație de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se

procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție (modelul declarației se va descărca de pe site-ul regiei autonome);

i) adeverință medicală valabilă;

j) o scrisoare de recomandare și caracterizare profesională, de la ultimul loc de muncă. Scrisoarea va fi semnată de către reprezentantul legal al entității care o emite (în cazul în care ultimul loc de muncă a fost/este un aeroport, documentul va fi semnat de către reprezentatul legal al autorității tutelare);

k) opis dosar înscriere ;

i) dosar plic.

Criterii de evaluare a candidaţilor:

Interviu

I.        Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă

II.      Cunoștințe privind funcționarea regiilor autonome

 III.    Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:

 1. Capacitate de luare a deciziei
 2. Orientare către rezultate
 3. Capacitate de rezolvare a problemelor
 4. Capacitate de analiză şi sinteză
 5. Capacitate de control
 6. Abilităţi de comunicare

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data 27.11.2017 orele 14,00, la registratura Aeroportului Internațional Sibiu R.A., în dosar plic sigilat și semnat , unde vor primi un număr de înregistrare.

Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de director al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., postul vizat, precum şi numele, prenumele, domiciliul, numărul de telefon și adresa de e-mail ale candidatului.

Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic şi prin e-mail în situația în care termenele de mai sus vor suferi modificări. De asemenea, toate comunicările prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 vor fi făcute telefonic și/sau prin e-mail 

Persoană de contact: SEBASTIAN DOTCOȘ, tel. 0730/612694.

Afişat în data de 26.10.2017

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close