ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a CJ Sibiu, din data de 22 februarie 2018, ora 15,00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.1,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 22 februarie 2018, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 22 februarie 2018, ora 15,00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 18 ianuarie 2018

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 30 ianuarie 2018

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 1 februarie 2018

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 187/ 16.12.2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Astra” Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 174/ 25.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.265/2014 privind atestarea la domeniul public al Judeţului Sibiu a unor imobile-terenuri şi construcţii, situate în comuna Boiţa, sat Lazaret nr.1, aflate în folosinţa C.R.R.N. Râu Vadului şi revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr.211/2014
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea Acordului de parteneriat între Judeţul Sibiu, Judeţul Argeş şi Judeţul Braşov pentru promovarea şi dezvoltarea turistică a zonei montane a Masivului Făgăraş – zona Bâlea
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Dumbrăveni II din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 129/ 2011, a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 150/ 2011, a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 185/ 2011, precum şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 25/ 2014
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă prestate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea contribuţiei de întreţinere a persoanelor internate în cadrul Unităţilor de Asistenţă Medico-Socială Sibiu şi Sălişte
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea doamnei Christine Manta-Klemens, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu, în calitate de reprezentantă a Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Păltiniş-Cindrel”
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 144/ 2016 privind actualizarea componenţei nominale a Consiliilor administrative şi a Consiliilor de administraţie a instituţiilor de cultură şi a serviciilor publice Sala Transilvania şi Salvamont Sibiu aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
vezi aici Anexa
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 3 şi rectificarea Anexei nr. 6 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 207/ 2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale centrelor rezidenţiale pentru copii aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a activităţii managerilor Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru anul 2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu în Comisiile de concurs/examen pentru ocuparea unor funcţii specifice Comitetului Director la Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, respectiv în Comisiile de soluţionare a contestaţiilor
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.166/2017 
vezi aici : Anexa 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra Sălii Thalia, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, în data de 16.03.2018, pentru organizarea unui spectacol susţinut de copiii din centrele de plasament şi de colaboratori ai „Asociaţiei de Poveste”
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania şi a Parcării Sălii Transilvania, în perioada 25-28 aprilie 2018, Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, pentru desfăşurarea concursului studenţesc “Hexagonul Facultăţilor de Drept”
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a participării Consiliului Judeţean Sibiu în calitate de partener în cadrul proiectului „Un parteneriat pentru incluziunea economico-socială a comunităţii marginalizate Târnava” derulat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, ; – Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, apel de proiecte ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului audienţelor acordate cetăţenilor de către preşedinte, vicepreşedinţi şi consilierii judeţeni, în mandatul 2016-2020
vezi aici>>> Anexa- Programul audientelor presedintelui, vicepresedintilor si consilierilor judeteni in mandatul 2016-2020
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii Contractului subsecvent nr. 1/02.05.2017 de lucrări de reparații, întreținere și deszăpezire pe drumurile județene, încheiat cu Societatea Drumuri și Poduri S.A. Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Sibiu, precum şi modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Sibiu privind domeniul public al Judeţului Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii a trei suprafețe de teren, situate în Sibiu, înscrise în CF 125619 Sibiu, nr. cad. 125619, CF 125624 Sibiu, nr. cad. 125624 şi în CF 125622 Sibiu, nr.cad 125622, terenuri proprietate publică a Județului Sibiu
vezi aici>> Extrase CF
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul public al Judeţului Sibiu a imobilului „lift exterior cu targă”
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între Județul Sibiu și Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului „Spitalul Clinic Județean de Urgență Integrat – adulți și copii”
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

29. INFORMARE privind activităţile desfăşurate la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu pe parcursul anului 2017
vezi aici>> Materiale DJEPSAnexa 1Anexa 2

30. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
cu atribuţii delegate
Rodica Ţârlea


APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ
a şedinţei ordinare din data de 22 februarie, ora 15:00
vezi aici>> Nota de emitere a avizelor pentru ordinea de zi suplimentara

1s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură și sport din subordinea Consiliului Judetean Sibiu pentru anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

2s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru acțiuni de protocol și pentru costurile cu convorbirile telefonice, servicii fax și internet aplicabile la nivelul Consiliului Județean Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea normativelor de cheltuieli ce privesc consumul lunar de combustibil pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Judetean Sibiu,Centrul Militar Județean Sibiu,Serviciul Protecție ,Pregătire și Educație Preventivă a Populației din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență”Cpt.Dumitru Croitoru”al județului Sibiu,și al instituțiilor în subordinea sau sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu, pe anul 2018
vezi anexa>> Anexa 1, Anexa2, Anexa 3, Anexa4, Anexa 5, Anexa 6, Nota de fundamentare
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a indicatorilor specifici domeniului de activitate aferenţi proiectului “Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu”, în vederea contractării acestuia în cadrul Programului Operaţionl Regional (POR) 2014-2020
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu” şi a cheltuielilor legate de acesta, proiect depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţionl Regional (POR) 2014-2020, AXA Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea D-clădiri publice 
Vezi aici>> Anexa 1Anexa 2a, Anexa 2bAnexa3a, b,c
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu, în data de 23.03.2018, pentru organizarea unor manifestări dedicate Zilei Poliţiei Române
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Cu atribuţii delegate
Rodica Ţârlea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close