Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 29 august 2018, ora 15,00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.1, 3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 29 august 2018, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean
 

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 29 august 2018, ora 15:00
vezi aici> nota de emitere a avizelor de catre comisiile de specialitate

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 26 iulie 2018

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr.30/15.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al județului Sibiu pe anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018 vezi aici> anexa 3.1 
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 121/31.05.2018 privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 149/28.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Judeţului Sibiu, precum şi a bugetelor unor instituţii şi servicii finanţate din venituri proprii și subvenții pe anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții ale Aeroportului Internațional Sibiu R.A.  vezi aici>> Anexa
Inițiator: Vicepreședinte Marcel Constantin Luca

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu în vederea actualizării componenței Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ special aflate sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu pentru anul școlar 2018 – 2019
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii desfăşurate la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special domnului Mircea Mihai, consilier judeţean, reprezentantul Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei Mari” Mediaș, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea formulei de ajustare a preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pe aria de operare a Operatorului Regional Societatea Apa Târnavei Mari
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de 11 licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru încheierea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de comodat privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra spațiului situat la parterul imobilului situat în Municipiul Mediaş, str. 1 Decembrie nr. 23A, proprietatea publică a Judeţului Sibiu, Asociației Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania Clubului Sportiv Şcolar Sibiu, în perioada 03.09.2018 – 31.12.2018, pentru desfăşurarea antrenamentelor şi competiţiilor echipelor de handbal, fete şi băieţi juniori 1, 2 şi 3, participante în campionatele naţionale de juniori
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra Sălii Transilvania, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, în data de 7 septembrie 2018, pentru organizarea unei conferințe în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși – ITO – Sibiu 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania, Asociației Diakoniewerk Internațional Sibiu, în vederea efectuării antrenamentelor de baschet a persoanelor aflate în scaunul rulant
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 255/2014 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile proprietatea publică a Județului Sibiu, Complexului Național Muzeal ASTRA Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de acces asupra imobilelor proprietate publică a Județului Sibiu, aflate în administrarea Complexului Național Muzeal Astra Sibiu și situate în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului, Societății RCS&RDS SA, în vederea instalării și întreținerii unei Stații de bază pentru servicii de comunicații electronice vezi aici>> anexa
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 (2) din Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 127/31 mai 2018 privind aprobarea schimbării de destinație și actualizarea datelor tehnice ale unui spațiu situat în incinta terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii în două parcele a imobilului format din teren cu construcții înscris în C.F 121006 UAT Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării de către Aeroportul Internațional Sibiu R.A. a transferurilor alocate din bugetul propriu al județului Sibiu, în vederea finanțării activităților de natură neeconomică și a cheltuielilor de capital
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererilor de finanțare pentru programele sportive ale structurilor sportive de drept public înființate pe raza județului Sibiu pentru anul 2018
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții „Reparații învelitoare și fațade imobil la corp C2 și amenajare curte comună C 1+ C 2” la Centrul de Plasament Gulliver
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire pistă pentru biciclete si rigole betonate pe DJ105G Avrig-Racovița-Tălmaciu-Sadu-Râu Sadului-limită jud. Vâlcea, km 0+919–3+050”

vezi aici> Studiu DALI- Parte scrisa 1 ; Parte scrisa 2; Parte scrisa 3 ; Parte scrisa 4 ; Parte scrisa 5 ; Parte scrisa 6Studiu TOPO Plansa T1 ; Studiu TOPO – Plansa T2 ;   
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT Judeţul Sibiu în calitate de partener în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din localitatea Mârșa, orașul Avrig” şi a acordului de parteneriat aferent acestui proiect
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

24. INFORMARE privind vizita de documentare și colaborare în China, în perioada 14 – 24 iulie 2018

25. INFORMARE privind vizita delegației oficiale din Paderborn, Republica Federală Germania, în perioada 25-28 iulie 2018

26. INFORMARE privind vizita delegației oficiale a Regiunii Wielkopolska și a delegației de lucru formată din reprezentanți ai Grupului Local de Acțiune „Gates of Wielkopolska” și Rețelei Patrimoniu Culinar Wielkopolska, în România și Județul Sibiu, 2-6 august 2018

27. INFORMARE privind misiunea de audit financiar desfășurată la Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Sibiu, de către Camera de Conturi Sibiu

28. INFORMARE privind solicitarea Societății JBC Eden SRL Brașov, de inițiere a concesiunii pentru teren și clădiri aparținând domeniului public al Județului Sibiu, situat în Sibiu, strada Alba Iulia, nr. 73, înscris în CF nr. 121006 Sibiu

29. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI
cu atribuţii delegate
Rodica Ţârlea


 

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ
a şedinţei ordinare din data de 29 august 2018, ora 1500
vezi aici> nota de avize pentru ordinea de zi suplimentara

1s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Convenţiei de parteneriat între Judeţul Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, Fundaţia Hope and Homes for Children România, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, Protopopiatul Ortodox Român Sibiu şi Parohia Ortodoxă Guşteriţa I Sibiu, având ca obiect diversificarea serviciilor de protecţie specială de tip rezidenţial pentru copii şi creşterea calităţii acestor servicii
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Christine Manta-Klemens

2s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu”, in vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-20020, Axa Prioritara 8, Prioritatea de Investitii 8.1
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

3s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate si a  indicatorilor tehnico-economici  aferenți proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate – Dispensar din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu”, in vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 8, Prioritatea de Investitii 8.1
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

4s. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici  aferenți proiectului “Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, in vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 8, Prioritatea de Investitii 8.1.
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel-Constantin Luca

SECRETARUL JUDEŢULUI
cu atribuţii delegate

Rodica Ţârlea

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close