Ordinea de zi a sedintei ordinare a CJ Sibiu din data de 23 februarie 2017, ora 15,00

In conformitate cu prevederile art.94 alin.2,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 23 februarie 2017, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 23 februarie 2017, ora 15,00
vezi aici> nota de emitere a avizelor

 1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 26 ianuarie 2017

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA și din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2017. Vezi aici>> Anexa2 – Sume repartizate pentru reparatii si intretinere de drumuri comunale pe anul 2017
                        Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind referitor la aprobarea Ghidului privind accesarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiecte sportive în Judeţul Sibiu pe anul 2017. vezi aici.1. Minuta consultarii publice-actiuni sportive;2.contract de finantare cu anexe;3.ghidul actiunilor sportive 2017
                        Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind referitor la aprobarea Ghidului privind accesarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiecte şi acţiuni culturale în Judeţul Sibiu pe anul 2017.
                        Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu.
                        Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului audienţelor acordate cetăţenilor de către preşedinte, vicepreşedinţi şi consilierii judeţeni, în mandatul 2016-2020.vezi aici> Anexa- Programul audientelor
                        Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea Contractului de asociere între Judeţul Sibiu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu şi Fundaţia „Un Copil, O Speranţă” pentru finanţarea a 6 posturi în cadrul fundaţiei.
                        Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a Devizului general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare DJ 105D, km 17+669, pe o lungime de aproximativ 100 m, judeţul Sibiu”.
vezi aici>Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie:1.  Parte scrisa 2. Planse si Deviz estimativ
                       Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizelor generale, cu cota de TVA de 19 %, pentru următoarele obiective de investiţii: „Construire pod pe drumul județean DJ141C, limită județ Alba – Broșteni – Bogatu Român – intersecție DJ107B, km 21+800”, ,,Modernizare DJ 142B: Blăjel – Bazna – Boian – limită judeţ Alba, km 8+175- km 11+612  inclusiv Pod nou km 8+800”, „Modernizare drum judeţean DJ106T Ocna Sibiului-Topârcea intersecţie- DJ106G(Ludoş), km 0+494 – 15+331”,  „Construire pod pe drumul județean DJ105A, km 15+890, în localitatea Săsăuș”.vezi aici> Deviz general
                       Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Devizelor generale, cu cota de TVA de 19 %, pentru obiectivele de investiţii: ,,Lucrări de consolidare drum DJ 104G, km 5+300, pe o lungime de aproximativ 250m”, „Lucrări de consolidare drum DJ 105G, între localitățile Sadu – Râu Sadului, la km 29+600, „Lucrări de consolidare drum DJ 142E, între localitățile Alma și Dumbrăveni” la km 2+700, „Lucrări de consolidare drum DJ 142E, între localitățile Dîrlos și Alma” la km 10+050. vezi aici> Anexe-Devize generale actualizate
                        Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei 1 la H.C.J. Sibiu nr. 294 / 2013 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru Programul de transport valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019.
                       Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de patruzeci şi şase de licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
vezi aici> Anexa- licente de traseu atribuite
                      Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea secției clinice de neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
                      Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Wiegand Helmut Fleischer

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea și modernizarea DJ 107B Păuca – Alămor – Mândra- Slimnic”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).
                      Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Wiegand Helmut Fleischer

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Județului Sibiu de Reducere a Emisiilor de CO2 pentru perioada 2016 – 2023. vezi aici>> Strategia judetului Sibiu de reducere a emisiilor de CO2 pentru perioada 2016-2023
                      Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Wiegand Helmut Fleischer

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, construcții noi, schimbare de destinație, reamenajare spații existente, bloc alimentar cu sala de mese, birouri administrative” la Centrul de Plasament pentru copilul cu dizabilități Speranța Sibiu.
                    Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie de stingere şi limitare a incendiilor (hidranţi) la secţia exterioară Boiţa” a Spitalului de Psihiatrie dr. Ghe. Preda Sibiu.
vezi aici> Anexa 1- Instalatie de stingere si limitare a incendiilor(hidranti) la sectia exterioara Boita;plan amplasament studiat
                  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind preluarea și introducerea în domeniul public al județului Sibiu a unor bunuri de natura activelor fixe, rezultate din investițiile din cadrul Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată menajeră în județele Sibiu și Brașov” și transmiterea în concesiune către SC Apă Canal SA Sibiu. vezi aici>> Anexa 1 – Lista mijloacelor fixe

Material- Proces verbal de predare-preluare a obiectivelor de investitii din cadrul proiectului ” Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” cuprinzand 1.Proces-verbal de receptie din data de 14.10.2015
2. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 27.11.2015 3.Lista mijloace fixe 4.Lista2 mijloace fixe. 5.Facturi 6.Centralizator facturi
                  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înregistrării în evidenţele contabile a rezultatului reevaluării imobilului Han Veștem situat în Sibiu Calea Rășinarilor fn, Muzeul în Aer Liber.
                  Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul public al Judeţului Sibiu a construcţiilor edificate în cadrul proiectului “Patrimoniu deschis. Creșterea accesibilității publicului la valorile multietnice din patrimoniul Muzeului ASTRA”, şi transmiterea dreptului de administrare asupra acestora către Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” Sibiu.

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Înlocuirea și prelungirea instalațiilor sanitare și instalațiilor electrice la pavilionul NPI-SROC din cadrul Spitalului de Psihiatrie dr. Ghe. Preda Sibiu”.vezi aici> Anexa 1 – Inlocuirea si prelungirea instalatiilor sanitare si instalatiilor electrice la pavilionul NPI-SROC ; Anexa 2 – Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii
                 Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reamplasare sistem de încălzire la secția exterioară Boița” a Spitalului de Psihiatrie dr. Ghe. Preda Sibiu. vezi aici>> Anexa1; Anexa2planse sistem incalzire
                Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii învelitoare şi faţade imobil la Corp C2 şi amenajare curte comună C1 + C2” la Complexul de Servicii Sibiu – Centrul de Plasament Gulliver.
           Anexa 1- Studiu DALI cuprinzand: CU casa copiluluiextras CFAvizeExpertizaStudiu geotehnicridicare Topo; Memoriu Dalideviz general 1deviz general 2; F1 var2F2 var2F3 reparatii; F3 amenajare curte; lista echipamente; deviz analitic; extras resurse; recapitulatie; deviz gaz; plan de situatie.
           Anexa 2 – Deviz lucrari
                 Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil teren cu canton nr. 2 Păltiniș, proprietate privată a județului Sibiu, situat administrativ  pe teritoriul UAT Cristian , pe DJ 106 A Sibiu – Păltiniș, la km 21.
                 Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren cu  construcții (canton) , proprietate privată a  județului Sibiu, situat  administrativ în Sibiu, Dealu  Dăii. vezi aici> Raport evaluare
                 Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra Sălii Thalia Sibiu, Centrului de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu, în perioada 06-07.04.2017, pentru desfășurarea proiectului educațional „Împreună prin Artă”.
                 Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Thalia, Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu, pe termen limitat, în perioada 17 martie – 19 martie 2017, pentru organizarea “Festivalului-Concurs al Cântecului Popular Românesc Lucreţia Ciobanu”.
               Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Sterp-Vingărzan, consilier judeţean, reprezentantul Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia de Apă” Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice.
               Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special domnului Mircea Mihai, consilier judeţean, reprezentantul Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei Mari” Mediaş, de a vota „pentru” primirea de noi membri în Asociaţie şi completarea în consecinţă a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei Mari” Mediaş.
               Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 220/2016 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Sibiu.
               Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.3 alin.(2) al Hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr.280/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu și a membrilor supleanți ai acestora, în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu.
               Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea activităţii de editare, publicare şi difuzare a Monitorului Oficial al Judeţului Sibiu.
               Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

33.RAPORT privind eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu in anul 2016

34. RAPORT privind modul de indeplinire a atributiilor presedintelui, si a hotararilor Consiliului Judetean Sibiu in perioada Iunie-Decembrie 2016.

 35.DIVERSE

 SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Mihaella Cristina Linde

 


 

Adunarea Generală a Acţionarilor
SC Drumuri şi Poduri SA Sibiu

vezi aici>> Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu pentru data de 23.02.2017

ORDINEA DE ZI:

 1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administraţie asupra activităţii de administrare SC Drumuri şi Poduri SA Sibiu pe semestrul II al anului 2016

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINITRATIE,
jr. ADRIAN BESOIU

 

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close