ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a CJ Sibiu din data de 30 ianuarie 2018, ora 15,00

 In conformitate cu prevederile art.94 alin.1,3 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președinta Consiliului Județean Sibiu, convoacă Consiliul Județean Sibiu, în ziua de 30 ianuarie 2018, ora 15,00, în sedință ordinară, la sediul Consiliului Județean Sibiu, Sibiu, str. General Magheru nr.14.

APROB:
PREŞEDINTE,
Daniela Cîmpean

 

ORDINEA DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 2018, ora 15,00
vezi aici>> nota de emitere a avizelor

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Sibiu din data de 21 decembrie 2017

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu şi a componenţei comisiilor de evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.189/2017, cu modificările și completările ulterioare    vezi aici> Anexa
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Săliște, aprobat prin anexa nr.2b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.75/2017   vezi aici>> Anexa
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu, aprobat prin anexa nr.5b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.73/2017   vezi aici>> Anexa
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Ilie Micu” Sibiu, aprobat prin anexa nr. 3b la Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr.73/2017    vezi aici>> Anexa
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Judeţului Sibiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri SC TRACON SRL
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar special, în anul şcolar 2017-2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu și a membrilor supleanți ai acestora, în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice cu paturi, aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ special din Judeţul Sibiu pentru anul 2018-2019
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanţării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, din regiunea Sibiu-Braşov, în perioada 2014-2020”
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea listei de inventor a bunurilor din domeniul public al Judeţului Sibiu şi aprobarea radierii din cartea funciară 121795 Sibiu a construcţiei “casă de gaz”, cu nr. cadastral 112795 – C24 vezi aici>> Extras CF
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului privind accesarea finaţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiecte sportive în judeţul Sibiu în anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului privind accesarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte şi acţiuni pentru dezvoltarea comunităţii locale în judeţul Sibiu în anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului privind accesarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale în judeţul Sibiu în anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului privind accesarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte şi acţiuni pentru tineret în judeţul Sibiu în anul 2018
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei Comisiilor consultative ale centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru încheierea actului adiţional nr. 1 la Contractul de asociere privind cofinanţarea Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Agnita, de către Judeţul Sibiu şi Oraşul Agnita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 34/2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru privind asocierea județului Sibiu cu municipiile Sibiu și Mediaș în vederea constituirii ”ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE SIBIU REGIUNE GASTRONOMICĂ EUROPEANĂ”
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Hărţilor strategice de zgomot ale RA Aeroportul Internaţional Sibiu 
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă limitată, către Casa Judeţeană de Pensii Sibiu a spațiului în suprafață de 46 mp situat în Ambulatoriul de specialitate a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra Sălii Transilvania, Clubului Sportiv Universitar Sibiu- pentru echipele de baschet, în perioada 01.01.2018-31.12.2018
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Judeţului Sibiu în domeniul privat al Judeţului Sibiu a imobilului Castel Thobias, situat în com. Șeica Mare sat Boarta nr. 157
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea actului adiţional nr. 1 la Contractul de asociere între Judeţul Sibiu şi Oraşul Agnita pentru funcţionarea şi cofinanţarea Serviciilor de îngrijire la domiciliu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 33/2017
Iniţiator: Preşedinte CJS Daniela Cîmpean

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii unui număr de două licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale     vezi aici>> Anexa-licente de traseu atribuite
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

27. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Sibiu nr.113/27.04.2017 privind aprobarea acordului cadru avind ca obiect principal lucrari de intretinere si reparatii a drumurilor si podurilor judetene, atribuit direct catre SC Drumuri si Poduri SA Sibiu precum si a contractului subsecvent anual si a caietului de sarcini. 
vezi aici>> Anexa 1- Preturi unitare si tarife aprobate pentru activitatea de iarnaActul aditional nr.2 la contractul subsecvent   nr.1/2017 ; Hotararea nr. 113/27 aprilie 2017 ; Contract subsecvent- acordul cadru nr.1/02.05.2017 ; Conform anexei nr.5 a HCJ  113/2017- PRETURI SI TARIFE APROBATE; Raportul procedurii de atribuire directa in baza art. 31 din legea nr.98/2016
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

28. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si compeltarea Hotararii Consiliului Judetean Sibiu nr.210/2017 privind aprobarea desfasurarii operatiunilor impuse de reorganizarea centrelor rezidentiale pentru copii, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Sibiu nr.190/2017
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.J. Sibiu nr. 294 / 2013 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru Programul de transport valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019.
Iniţiator: Vicepreşedinte CJS Marcel Constantin Luca

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberarea doamnei Daniela Cîmpean din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu
Iniţiatori: consilieri judeţeni:
Stanciu Cătălin-Dorian-Nicolae
Bichicean Nicolae
Brezaie Maria-Izabela
Cioca Lucian-Ionel
Fulea Adelaida
Irod Mihai Traian
Maxim Mihai-Adrian
Marcu Steliana
Oprean Constantin
Sămărghiţan Mihai-Mircea
Slavu Răzvan
Ungureanu Gabriela-Lucreţia

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui Consiliului judeţean Sibiu
Iniţiatori: consilieri judeţeni:
Stanciu Cătălin-Dorian-Nicolae
Bichicean Nicolae
Brezaie Maria-Izabela
Cioca Lucian-Ionel
Fulea Adelaida
Irod Mihai Traian
Maxim Mihai-Adrian
Marcu Steliana
Oprean Constantin
Sămărghiţan Mihai-Mircea
Slavu Răzvan
Ungureanu Gabriela-Lucreţia

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu
Iniţiatori: consilieri judeţeni:
Stanciu Cătălin-Dorian-Nicolae
Bichicean Nicolae
Brezaie Maria-Izabela
Cioca Lucian-Ionel
Fulea Adelaida
Irod Mihai Traian
Maxim Mihai-Adrian
Marcu Steliana
Oprean Constantin
Sămărghiţan Mihai-Mircea
Slavu Răzvan
Ungureanu Gabriela-Lucreţia

33. RAPORT privind liberul acces la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/ 2001, în anul 2017

34. RAPORT privind activitatea de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Sibiu în anul 2017

35. RAPORT privind activitatea desfăşurată în temeiul Legii nr. 52/ 2003, privind transparenţa decizională în administraţia locală

36. INFORMARE privind stadiul/ modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Sibiu, adoptate în semestrul al II-lea al anului 2017

37. INFORMARE privind efectuarea concediului de odihnă de către preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Sibiu în anul 2018

38. DIVERSE

SECRETARUL JUDEŢULUI SIBIU,
Mihaella Cristina Linde

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close