Documente necesare

Nume fisier

Actualizate in

Dimensiune (kB)


05/06/2014

30

Parteneri

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ SIBIU/ OSPA SIBIU
Email: dadr.sb@stslink.ro
Cont bancar:RO38TREZ25765025XXX000348
Contact:Director executiv: ILIU Stelian Director OSPA Acelenescu Septimiu Telefon: DAJ SIBIU (004) 0269210894 Telefon OSPA SIBIU (004)0269212243 Fax : (004) 0269232648 Persoană de contact: Acelenescu Septimiu acelenescu_ septimiu@yahoo.com 
Avize emise:

 • Autorizarea spaţiilor de depozitare pentru produsele agricole –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Fişa tehnică
  • Raport evaluare
 • Scoaterea definitivă din circuitul agricol al terenurilor extravilane –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Extras carte funciară
  • Copie legalizare act proprietate
  • Documentaţie cadastrală
  • Certificat de urbanism
  • Copii ale documentelor de plata a taxei de protecţie
  • Avizul favorabil al Consiliului local pentru extinderea extravilan
  • Avizul Administraţiei Naţionale de Imbunatăţiri Funciare
  • Memoriu tehnic
  • Avizul Directiei Consolidării Proprietăţii MADR
 • Scoaterea temporară din circuitul agricol al terenurilor extravilane –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Extras carte funciară
  • Copie legalizare act proprietate
  • Documentaţie cadastrală
  • Certificat de urbanism
  • Copii ale documentelor de plata a taxei de protecţie
  • Avizul favorabil al Consiliului local pentru extinderea extravilan
  • Avizul Administraţiei Naţionale de Imbunătăţiri Funciare
  • Memoriu tehnic
  • Avizul Direcţiei Consolidării Proprietăţii MADR
 • Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol al terenurilor intravilane –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Extras carte funciară
  • Copie legalizare act proprietate
  • Documentaţie cadastrală
  • Certificat de urbanism
  • Avizul Administraţiei Naţionale de Imbunătăţiri Funciare
  • Memoriu tehnic
  • Avizul Direcţiei Consolidării Proprietăţii MADR
 • Aviz privind planul de fertilizare şi amendare a solurilor –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Plan cadastral
  • Acte de proprietate pentru suprafaţa interesată

SC APA-CANAL SA Sibiu
Email: tehnic@apacansb.ro
Cont bancar:RO 76 RNCB 0227017921860001 BCR Sibiu
Contact:Telefon: 0269-222916 – 132; Fax: 0269-213467 Mail:tehnic@apacansb.ro Persoana responsabila pentru Ghiseu Unic: Ing.Moanta Titel
Avize emise:

 • AVIZ DE SPECIALITATE – avize pentru retele apa-canal, bransamente apa si racorduri canal
  Taxa agenti economici:80 RON Taxa persoana fizica:188 RON
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Cerere tip care sa contina datele de identificare: nume, prenume, nr. de telefon, adresa mail ale beneficiarului, proiectantului sau persoanei de contact Descarca fisier
  • Dovada platii taxei de avizare ordin de plata vizat de banca sau chitanta
  • Certificat de Urbanism –
  • Dovada proprietati ilocatiei unde se realizeaza investitia sau Autorizatie de construire pt un imobil nou –
  • Proiectul intocmit de proiectant de specialitate faza PT+DDE, care va contine: Plan de incadrare in zona
  • Certificat Certificat constator
 • AVIZ DE AMPLASAMENT – avize pentru realizarea retele si racorduri electric, gaz, etc.
  Taxa agenti economici:37 RON Taxa persoana fizica:69 RON
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Planul de situatie a lucrarii Este necesar depunerea in format pe hartie a 2 exemplare in original pentru trasarea retelelor apa-canal
  • Cerere tip Care sa contina datele de identificare: nume, prenume, nr. de telefon, adresa mail ale beneficiarului, proiectantului sau persoanei de contact
  • Dovada platii taxei de avizare Ordin de plata vizat de banca sau chitanta
  • Certificat de Urbanism –
  • Dovada proprietatii/locatiei unde se realizeaza investitia sau Autorizatie de construire pt un imobil nou –
  • Proiectul intocmit de proiectantul de specialitate faza DTAC Plan de incadrare in zona
 • AVIZ DE PRINCIPIU CONSTRUCTIE – avize pentru realizari de constructii noi sau modificari, extinderi, schimbari de destinatie, demolare, etc
  Taxa agenti economici:37 RON Taxa persoana fizica:69 RON
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Cerere tip Care sa contina datele de identificare: nume, prenume, nr. de telefon, adresa mail ale beneficiarului, proiectantului sau persoanei de contact
  • Dovada platii taxei de avizare Ordin de plata vizat de banca sau chitanta
  • Certificat de Urbanism –
  • Dovada proprietatii/locatiei unde se realizeaza investitia sau Autorizatie de construire pt un imobil nou –
  • Proiectul redus de arhitectura faza DTAC Plan de incadrare in zona

SC APA TARNAVEI MARI S.A.
Email: office@apatarnavei.ro
Cont bancar:RO43RNCB0231070372030001 – BCR MEDIAŞ
Contact:51130 MEDIAŞ, Str. GRAVORILOR 2A, Jud. SIBIU, ROMÂNIA; Tel.: 0040/269/841425 J32/1846/2006 CIF: RO19502679; Fax: 0040/269/845677; Email:office@apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro REsponsabil ghiseu unic Corneliu POLIZU Sef Serviciu Tehnic Mobil : 0747217294 Mail : corneliupolizu@yahoo.com
Avize emise:

 • Acord de acces – extindere reţea apă/canal; branşament/racord nou; modificări de natura tehnică (modificare traseu, mutare contor, etc.); separare consum
  Taxa agenti economici:30 RON Taxa persoana fizica:50 RON
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Cerere tip Descarca fisier
  • Copie a B.I./C.I., sau a certificatului de înmatriculare
  • Copie act de proprietate/închiriere a spaţiului
  • Copie a acordului legalizat al proprietarului dupa caz
  • Plan de încadrare în zonă (scara 1 : 5.000)
  • Plan de situaţie cu construcţiile proiectate sau existente (scara 1 : 1.000 sau 1: 500)

A.N. Apele Romane A.B.A. Olt S.G.A. Sibiu
Email: anca.candea@dao.rowater.ro
Cont bancar:11
Contact:Director: Negoita Pioara Telefon: (004)0269236726 Fax: (004)0269233660 Persoană însărcinată cu asigurarea comunicării cu „GHIŞEULUI UNIC”: Anca Candea
Avize emise:

 • Notificarea inceperii executiei –
  Explicatii taxe: cu deplasare in teren, tarif 744,92 lei; fara deplasare in teren, tarif 348,69 lei
  Lista acte necesare:

 • Aviz gospodarire a apelor –
  Explicatii taxe: cu deplasare in teren, complexitate mica, tarif 1267,95 lei; fara deplasare in teren, complexitate mica, tarif 890,73 lei
  Lista acte necesare:

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu
Email: sb@ancpi.ro
Cont bancar:RO71TREZ5765032XXX010268 Trezoreria Sibiu
Contact:Director: Puiu – Nicolae FESAN Telefon: 0269217477 Fax: 0269218145 Mail: sb@ancpi.ro www.ocpisibiu.ro Persoana de contact:Eugeniu BADEA Lista avizelor: Aviz de începere al lucrării (PUG, PUZ, PUD) Extras din planul cadastral pe ortofotoplan (CU) Extras de carte funciară pentru informare Recepţie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre (PUD, PUG, PUZ, Autorizare lucrări de construcţie/Desfinţare)
Avize emise:

 • EXTRAS CARTE FUNCIARA DE INFORMARE – extras carte funciara de informare
  Taxa agenti economici:20 RON Taxa persoana fizica:20 RON
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

 • AVIZ INCEPERE LUCRARI SPECIALITATE – Aviz de începere al lucrării (PUG, PUZ, PUD) Ordin 108/2010
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Cerere solicitare aviz cererea pentru solicitarea avizului, intocmita conform anexei nr.1
  • Plan de incadrare in zona
  • Precizarea limitelor zonei; precizarea limitelor zonei (cursuri de apa, cai de comunicatie, limite administrative etc. sau trapeze in nomenclatura Gauss, sau coordonate geografice extreme);
  • Specificare date cuprinse in lucrare specificarea cit mai completa a datelor ce vor fi incluse in lucrare, a modului in care acestea vor fi stocate, organizate si reprezentate, a preciziei (calitatii) lor, a gradului de detaliere; a formatului in care vor fi predate;
  • Scopul lucrarii;
  • Utilizatorii (beneficiarii) lucrarii; executantul lucrarii;
  • Specificatiile tehnice solicitate de beneficiar; specificatiile tehnice solicitate de beneficiar (sau prevazute in caietul de sarcini), care au mentiunea: “conform cu originalul”;
  • Scara lucrarii scara corespunzatoare a produselor cartografice care se doresc a fi realizate;
  • Suprafata lucrarii (ha); suprafata pe care se executa lucrarea (in ha)

CFR Brasov
Email: cornelia.draghici@cfr.ro
Cont bancar:RO92TREZ1315069XXX002068 Trezoreria Municipiului Brasov
Contact:Director: dr. ing. Ioan Pintea Tel: 0268/472092 Fax:0268/475451 e-mail: ioan.pintea@cfr.ro Responsabil ghiseu unic: Draghici Cornelia Tel:0268/472237 e-mail: cornelia.draghici@cfr.ro
Avize emise:

 • Aviz – 2 exemplare
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Memoriu cu privire la precizarea amplasamentului investitiei raportat la calea ferata (distanta minima fata de calea ferata) functiile constructiilor propuse, masuri de siguranta a circulatiei feroviare , lucrul in zona caii ferate electrificate si protective mediului . In cazul constructiilor si instalatiilor care adapostesc procese tehnologice care prezinta pericol de explozie sau incendiu se va prezenta si un studiu de risc la foc pt calea ferata , intocmit de o unitate abilitata
  • Certificat de urbanism Copie
  • Extras de Carte Funciara (act de proprietate)
  • Plan de incadrare in zona
  • Plan de situatie Intocmit la scara 1:500 sau 1:1000 vizat de Serviciul Cadastru din cadrul Sucursalei CREIR CF Brasov care va traversa zona cadastrala CFR si va marca distanta din axul celei mai apropiate linii de cale ferata pana la limita terenului apartinand CFR
  • Profile transversal si perpendiculare pe calea ferata In cazul documentatiilor ce vizeaza subtraversari sau supratraversari ale CF, cu cotarea corespunzatoare fata de elementele caii ferate

Directia Judeteana Pentru Cultura Sibiu
Email: djc.sibiu@gmail.com
Cont bancar:RO93TREZ5765003XXX000070 Trezoreria Sibiu
Contact:Director: Razvan Codrut Pop Tel:0269/210113 Fax:0269/210531 E-mail: djc.sibiu@gmail.com Pers. de contact: Nanu Ilie Dan- consilier superior al DJC Sibiu
Avize emise:

 • Aviz pentru lucrari de construire – DATC – (in ansambluri, situri, in zonele de protectie ale monumentelor istorice si in zonele construite protejate), inclusiv amplasarea de firma si schimbarea de destinatie
  Explicatii taxe: Tarifele pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate, sunt de: a) 1 leu/m² suprafata desfasurata pentru cladiri cu destinatia de locuinta, sanatate, invatamant sau cultura, conform legii, inclusiv pentru anexele gospodaresti, cu exceptia acelor anexe care sunt folosite pentru activitati economice; b) 5 lei/m² suprafata desfasurata pentru cladiri si/sau anexe gospodaresti in care se desfasoara activitati economice
  Lista acte necesare:

  • Piese Scrise Foaie de capat, borderou, extras CF(copie), memoriu de arhitectura, studiu istoric, studiu de parament, expertiza biologica, cercetare arheologica, expertiza tehnica, memorii de specialitati
  • Piese desenate Plan de incadrare in zona, plan de situatie, relevu complet, desfasurari ale fronturilor la strada sau ale corpurilor alaturate existente pe parcela,dupa caz, propuneri, detalii de executie, scheme ale instalatiilor, dotari si instalatii tehnologice
  • Documentatie foto
 • Aviz pentru lucrari de desfiintare – In ansambluri, situri, in zonele de protectie ale monumentelor istorice si in zonele construite protejate)
  Explicatii taxe: Tarifele pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate, sunt de: a) 1 leu/m² suprafata desfasurata pentru cladiri cu destinatia de locuinta, sanatate, invatamant sau cultura, conform legii, inclusiv pentru anexele gospodaresti, cu exceptia acelor anexe care sunt folosite pentru activitati economice; b) 5 lei/m² suprafata desfasurata pentru cladiri si/sau anexe gospodaresti in care se desfasoara activitati economice
  Lista acte necesare:

  • Piese scrise Foaie de capat,borderou, extras CF, certificat de urbanism, memoriu de arhitectura, studiu istoric, expertiza tehnica
  • Piese desenate Plan de incadrare in zona , plan de situatie, relevu complet, desfasurari ale fronturilor la strada sau ale corpurilor alaturate existente pe parcela,dupa caz, propuneri
  • Documentatie foto
 • Avizi privind schimbarea de destinatie – Privind schimbarea de destinatie pentru spatii din imobilele din zonele protejate sau din zonele de protectie ale monumentelor istorice
  Explicatii taxe: Tarifele pentru eliberarea avizelor de specialitate necesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire sau desfiintare pentru imobilele aflate in zona de protectie a monumentelor istorice si in zonele construite protejate, pentru care nu exista regulamente de constructie avizate, sunt de: a) 1 leu/m² suprafata desfasurata pentru cladiri cu destinatia de locuinta, sanatate, invatamant sau cultura, conform legii, inclusiv pentru anexele gospodaresti, cu exceptia acelor anexe care sunt folosite pentru activitati economice; b) 5 lei/m² suprafata desfasurata pentru cladiri si/sau anexe gospodaresti in care se desfasoara activitati economice
  Lista acte necesare:

  • Piese scrise Foaie de capat, borderou, extras CF(in copie), certificat de urbanism(in copie), memoriu tehnic/de arhitectura
  • Piese desenate Plan de situatie , plan de incadrare in zona, relevee
 • Avizului M.C. pentru amplasare – In ansambluri , situri, in zonele de protectie ale monumentelor si in zonele construite protejate
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Piese scrise Foaie de capat, borderou, extras CF, certificat de urbanism, memoriu de arhitectura
  • Piese desenate Plan de situatie, plan de incadrare in zona, relevee, propuneri, detalii de executie
 • Avizului M.C. pentru Studiu de Fezabilitate –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Piese scrise Foaie de capat, borderou, extras CF(in copie), certificat de urbanism(copie), memoriu de arhitectura, scurt istoric, memoriu de rezistenta, memoriu de instalatii, documentatie economica, cercetare arheologica
  • Piese desenate Plan de incadrare in zona, plan de situatie, relevu complet, prezentare axonometrica a volumetriei studiate in relatia cu vecinatatile, planuri speciale, profile longitudinale, profile speciale
  • Documentatie fotografica Fotografii ale amplasamentului, fotografii ale cladirii existente, fotografii ale frontului de strada stanga-dreapta, fotografii ale frontului de strada opus,dupa caz

SC Electrica Distributie Transilvania Sud SA – SDEE Sibiu
Email: monica.dragusin@electricats.ro
Cont bancar:
Contact:Str. Uzinei 1 – 7, 550253 SIBIU, Judeul Sibiu; Tel: 0269 205 999 ; Fax: 0269 205 704; www.electrica.ro Cont: Responsabil ghiseu unic – ing.Liliana Stoian, tel. 0745468480 sau 0728289506
Avize emise:

 • Aviz de amplasament CONSTRUCTII SI TERENURI –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Plan de încadrare în zonă 2 exemplare
  • Plan de situaţie la scară (1 :500 sau 1 :1000) 3 exemplare, cu amplasamentul
  • Certificat de urbanism copie
  • Certificat înregistrare fiscală copie
  • Certificat de inmatriculare societate sau Certificat de inregistrare la Registrul Comertului copie
  • HCJ (HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN) sau ACORDUL UNIC faza PUZ/PUD Pentru obiectivele (terenurile ) care au avut ca prima faza PUZ sau PUD
  • Plan reglementat – faza PUZ/PUD Pentru obiectivele (terenurile ) care au avut ca prima faza PUZ sau PUD
  • Avizul CTE si Avizul de Amplasament eliberate la faza PUZ/PUD Pentru obiectivele (terenurile ) care au avut ca prima faza PUZ sau PUD
 • Avizul de amplasament MONTARE RETELE CATV/FO –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Plan de încadrare în zonă 2 exemplare
  • Plan de situaţie la scară (1 :500 sau 1 :1000) 3 exemplare, cu traseul retelelor edilitare , vizat spre neschimbare de către organele competente potrivit legii
  • Certificat înregistrare fiscală copie
  • Certificat de inmatriculare societate sau Certificat de inregistrare la Registrul Comertului copie
  • Certificat de urbanism copie
  • Studiu de coexistenta
 • Aviz de amplasament RETELE EDILITARE –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Plan de încadrare în zonă 2 exemplare
  • Plan de situaţie la scară (1 :500 sau 1 :1000) 3 exemplare, cu traseul retelelor edilitare , vizat spre neschimbare de către organele competente potrivit legii
  • Certificat înregistrare fiscală copie
  • Certificat de inmatriculare societate sau Certificat de inregistrare la Registrul Comertului copie
  • Certificat de urbanism copie
  • Avizul tehnic de racordare obtinut de la SDEE/FDEE Pentru PAC (retele electrice )
 • Aviz de amplasament PANOURI PUBLICITARE –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Plan de încadrare în zonă 2 exemplare
  • Plan de situaţie la scară (1 :500 sau 1 :1000) 3 exemplare, cu amplasamentul obiectivului
  • Certificat înregistrare fiscală copie
  • Certificat de inmatriculare societate sau Certificat de inregistrare la Registrul Comertului copie
  • Certificat de urbanism copie
 • Aviz de amplasament DEMOLARE –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Plan de încadrare în zonă 2 exemplare
  • Plan de situaţie la scară (1 :500 sau 1 :1000) 3 exemplare, cu amplasamentul obiectivului
  • Certificat înregistrare fiscală copie
  • Certificat de inmatriculare societate sau Certificat de inregistrare la Registrul Comertului copie
  • Certificat de urbanism copie
 • Aviz de amplasament PUZ –
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Certificat Urbanism –PUG-PUZ-PUD copie
  • Plansa 0-Incadrare in teritoriu (aceasta se intocmeste pe scheletul plansei de reglementari urbanistice din cadrul PUG-PUZ , scara uzuala 1:5.000 , 1:10.000 , 1:15.000 )– trei exemplare
  • Plansa 1-Situatia existenta (scara uzuala :1:1.000 , 1.2000 )-trei exemplare
  • Certificat înregistrare fiscală copie
  • Certificat de inmatriculare societate sau Certificat de inregistrare la Registrul Comertului copie

AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE FILIALA SIBIU
Email: sibiu@anif.ro
Cont bancar:RO11TREZ5765009XXX016184 Trezoreria Sibiu
Contact:Director: ing. Ioan Cristian BABA Telefon: 0269 229250 Fax: 0269 229267 Mail: sibiu@anif.ro CIF: 29275212 Persoana de contact însărcinată cu asigurarea comunicării cu Ghişeul Unic: ing. Gabor Balind NEMEŞ
Avize emise:

 • Aviz PUG, PUZ, PUD –
  Taxa agenti economici:418 RON Taxa persoana fizica:418 RON
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Cerere eliberare aviz (semnătură şi ştampilă) Descarca fisier
  • Memoriu Tehnic
  • Certificat Urbanism valabil
  • Extras C.F. nu mai vechi de 6 luni
  • Copie după actul de proprietate sau al altui act care atestă proprietatea
  • Acordul proprietarului dacă terenul nu se află în proprietatea celui care solicită avizul
  • Plan de situaţie şi plan încadrare în zonă avizat de O.C.P.I.
  • Copie după C.I. / B.I. a tuturor persoanelor menţionate în Certificatul de Urbanism
  • Copie după Certificatul de Înregistrare Fiscală a firmelor menţionate în Certificatul de Urbanism
  • Avizul de principiu al primăriilor pentru PUG şi PUZ doar pentru Aviz PUG, PUZ, PUD
 • Aviz scoatere temporară din circuitul agricol – Pentru terenurile aflate in amenajările de imbunătăţiri funciare: între 0-500 mp 309 lei, 501-5.000 mp 675 lei, 5.001-10.000 mp 1.144 lei, peste 10.000 mp pentru fiecare mp (atât pentru suprafeţele din afară cât şi pentru suprafeţele din amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se adaugă valoarea rezultată din S(mp) x 0,05 lei/mp. S(mp) = diferenţa dintre suprafaţa solicitată (mp) şi 10.000 mp şi pentru cele aflate în afara amenajarilor de îmbunătăţiri funciare taxa este de 309 lei până la 10.000 mp
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Cerere eliberare aviz (semnătură şi ştampilă) Descarca fisier
  • Memoriu Tehnic
  • Certificat Urbanism valabil
  • Extras C.F. nu mai vechi de 6 luni
  • Copie după actul de proprietate sau al altui act care atestă proprietatea
  • Acordul proprietarului dacă terenul nu se află în proprietatea celui care solicită avizul
  • Plan de situaţie şi încadrare în zonă avizat de O.C.P.I.
  • Copie după C.I. / B.I. a tuturor persoanelor menţionate în Certificatul de Urbanism
  • Copie după Certificatul de Înregistrare Fiscală a Firmelor menţionate în Certficatul de Urbanism
 • Aviz de specialitate – 82 lei / ora
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Cerere eliberare aviz (semnătură şi ştampilă) Descarca fisier
  • Memoriu Tehnic
  • Certificat Urbanism valabil
  • Extras C.F. nu mai vechi de 6 luni
  • Copie după actul de proprietate sau al altui act care atestă proprietatea
  • Acordul proprietarului dacă terenul nu se află în proprietatea celui care solicită avizul
  • Plan de situaţie şi încadrare în zonă avizat de O.C.P.I.
  • Copie după C.I. / B.I. a tuturor persoanelor menţionate în Certificatul de Urbanism
  • Copie după Certificatul de Înregistrare Fiscală a Firmelor menţionate în Certficatul de Urbanism
 • Acord tehnic –
  Taxa agenti economici:227 RON Taxa persoana fizica:227 RON
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Cerere eliberare aviz (semnătură şi ştampilă) Descarca fisier
  • Memoriu Tehnic
  • Certificat Urbanism valabil
  • Extras C.F. nu mai vechi de 6 luni
  • Copie după actul de proprietate sau al altui act care atestă proprietatea
  • Acordul proprietarului dacă terenul nu se află în proprietatea celui care solicită acordul
  • Plan de situaţie şi încadrare în zonă avizat de O.C.P.I.
  • Copie după C.I. / B.I. a tuturor persoanelor menţionate în Certificatul de Urbanism
  • Copie după Certificatul de Înregistrare Fiscală a Firmelor menţionate în Certficatul de Urbanism
 • Aviz scoatere definitiva din circuitul agricol – Pentru avizele din cadrul amenajărilor de I.F. după obţinerea deciziei de scoatere din circuitul agricol se va refeni la ANIF Filiala Sibiu pentru obţinerea acordului tehnic
  Explicatii taxe: Pentru terenurile aflate in amenajările de imbunătăţiri funciare: între 0-500 mp 309 lei, 501-5.000 mp 675 lei, 5.001-10.000 mp 1.144 lei, peste 10.000 mp pentru fiecare mp (atât pentru suprafeţele din afară cât şi pentru suprafeţele din amenajărilor de îmbunătăţiri funciare se adaugă valoarea rezultată din S(mp) x 0,05 lei/mp. S(mp) = diferenţa dintre suprafaţa solicitată (mp) şi 10.000 mp şi pentru cele aflate în afara amenajarilor de îmbunătăţiri funciare taxa este de 309 lei până la 10.000 mp
  Lista acte necesare:

  • Cerere eliberare aviz (semnătură şi ştampilă) Descarca fisier
  • Certificat Urbanism valabil
  • Extras C.F. nu mai vechi de 6 luni
  • Copie după actul de proprietate sau al altui act care atestă proprietatea
  • Acordul proprietarului dacă terenul nu se află în proprietatea celui care solicită avizul
  • Plan de situaţie şi încadrare în zonă avizat de O.C.P.I.
  • Copie după C.I. / B.I. a tuturor persoanelor menţionate în Certificatul de Urbanism
  • Copie după Certificatul de Înregistrare Fiscală a Firmelor menţionate în Certficatul de Urbanism

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Cpt. Dumitru Croitoru” al judetului Sibiu
Email: avizari.autorizari@isusibiu.ro
Cont bancar:Nu este cazul
Contact:Sibiu, str. Vasile Cirlova, nr. 16-22 www.isusibiu.ro telefon 0269/211212 fax 0269/211928
Avize emise:

 • aviz de securitate la incendiu – in vederea emiterii autorizatiilor de construire
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • cerere-tip – doua exemplare conform modelului din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila Descarca fisier
  • certificatul de urbanism – doua exemplare in copie
  • documentatia tehnica la faza de proiectare pentru autorizatia de construire, DTAC – doua exemplare cuprinde memoriul tehnic pe specialitati in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu si piesele desenate – doua exemplare
  • referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala “securitate la incendiu” – constructii si instalatii la faza de proiectare DTAC – doua exemplare
  • planul de situatie scara 1:200 sau 1:500 – doua exemplare cuprinde amplasamentul constructiilor si amenajarilor proiectate in raport cu elementele-cadru existente, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea si lungimea lor
  • opisul cu documentele depuse – doua exemplare
 • aviz de securitate la incendiu – pentru lucrarile de schimbare a destinatiei si/sau modernizarile la constructii si amenajari existente, care nu necesita autorizatii de construire
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • cerere-tip – doua exemplare conform modelului din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila Descarca fisier
  • dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului si/sau constructiilor – doua exemplare in copie
  • raport de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala “securitate la incendiu” si referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala “securitate la incendiu” privind schimbarea destinatiei/modernizarii sau avizul proiectantului initial al constructiei si referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala “securitate la incendiu” – constructii si instalatii – doua exemplare
  • scenariul de securitate la incendiu – doua exemplare
  • planul de situatie scara 1:200 sau 1:500 – doua exemplare cuprinde amplasamentul constructiilor si amenajarilor proiectate in raport cu elementele-cadru existente, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea si lungimea lor
  • documentatia cuprinzand relevee la situatia existenta si planuri cu situatia propusa, scara 1:50 ori 1:100 – doua exemplare pentru fiecare nivel, fatada si sectiune ale constructiei si, dupa caz, scheme ale instalatiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de incalzire, de apa, de ventilare, de climatizare si altele asemenea, precum si cele ale instalatiilor de protectie impotriva incendiilor
  • opisul cu documentele depuse – doua exemplare
 • aviz de securitate la incendiu – pentru amplasarea constructiilor in interiorul parcelelor si asigurarea posibilitatilor de acces la drumurile publice
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • cerere-tip – doua exemplare conform modelului din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila Descarca fisier
  • dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului – doua exemplare in copie
  • planul de situatie – amplasare in zona, cu precizarea distantelor fata de vecinatati si mentionarea lungimii si latimii cailor de evacuare la drumurile publice – doua exemplare
  • opisul cu documentele depuse – doua exemplare
 • aviz de securitate la incendiu – in cazul sistemelor, lucrarilor si retelelor de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in localitati, platforme si parcuri industriale
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • cerere-tip – doua exemplare conform modelului din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila Descarca fisier
  • planul de situatie scara 1:200 sau 1:500 – doua exemplare cuprinde amplasamentul instalatiei proiectate in raport cu elementele-cadru existente, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum si marcarea cailor de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea si lungimea lor
  • documentatia tehnica, la faza de proiectare DTAC – doua exemplare cuprinde memoriul tehnic in care se include breviarul de calcul si schema instalatiei, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz
  • referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala “securitate la incendiu” , la faza de proiectare DTAC – minimum atestat la specialitatea instalatii sanitare – doua exemplare
  • opis cu documentele depuse – doua exemplare
 • aviz de securitate la incendiu – in cazul lucrarilor noi, modificarilor si modernizarilor instalatiilor de stingere cu apa, detectare, semnalizare si alarmare la incendiu la cladiri existente ce intra sub incidenta H.G. 1739/2006
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • cerere-tip – doua exemplare conform modelului din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila Descarca fisier
  • plan de situatie al retelei de hidranti exteriori la scara 1:100 sau 1:200 – doua exemplare
  • memoriul tehnic la faza de proiectare DTAC, pentru instalatiile de stingere cu hidranti exteriori – doua exemplare se includ breviarul de calcul, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz
  • documentatia tehnica pentru instalatiile interioare de stingere cu apa, la faza de proiectare DTAC – doua exemplare cuprinde memoriul tehnic in care se includ breviarul de calcul si piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema coloanelor, gospodariei de apa de incendiu, statiei de hidrofor
  • documentatia tehnica pentru instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu la faza de proiectare DTAC – doua exemplare cuprinde memoriul tehnic cu descrierea instalatiei si piese desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: schema bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei
  • referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala “securitate la incendiu” – in specialitatea respectiva, la faza de proiectare DTAC – doua exemplare
  • opis cu documentele depuse – doua exemplare
 • aviz de protectie civila – in vederea emiterii autorizatiilor de construire
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • cerere-tip – doua exemplare conform modelului din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila Descarca fisier
  • certificat de urbanism – doua exemplare in copie
  • plan de situatie si de incadrare in zona – doua exemplare in copie
  • plan de arhitectura al celui mai de jos nivel al constructiei – doua exemplare in copie impreuna cu schema instalatiilor de filtroventilatie, pentru adaposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane si a instalatiilor electrice din adapost
  • planul sectiunii verticale a cladirii cu instalatiile de filtroventilatie din adapost, pentru adaposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane – doua exemplare in copie
  • memoriu tehnic de specialitate – doua exemplare in copie cuprinde date generale despre adapost:necesarul de personal de adapostit, echiparea cu instalatii speciale, utilaje si tamplarie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimilor peretilor si planseelor, sistemul de armare, pardoselile, finisajele, racordurile; instalatiile de filtroventilatie, electrice, sanitare, de incalzire; date privind echiparea cu instalatii de filtroventilatie pentru adaposturile de protectie civila cu capacitate de adapostire de peste 50 de persoane
  • opis cu documentele depuse – doua exemplare

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU
Email: secretariat@aspsibiu.ro
Cont bancar:500311278445 TREZORERIA SIBIU IBAN RO69TREZ5765003XXX000114
Contact:Sibiu, str. Gh. Bariţiu, nr. 3 ; cod 550178 Tel.: 0269 – 210071 / 211566 Fax : 0269 – 217092 e-mail : secretariat@aspsibiu.ro website : www.aspsibiu.ro Persoanele de contact ce vor asigura comunicarea cu “ Ghiseul Unic “: Hintea Magda si Tutunaru Aurora (Biroul de avize – autorizari)
Avize emise:

 • Notificare privind asistenta de specialitate de sanatate publica –
  Taxa agenti economici:200 RON Taxa persoana fizica:200 RON
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Cerere tip pentru asistenta de sanatate publica Anexa 2 din Ordinul M.S.nr.1185/2012) Descarca fisier
  • Memoriul tehnic
  • Planul de situaţie cu încadrarea în zonă
  • Schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  • Actul de înfiinţare al solicitantului
  • Acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
  • Chitanţa de plată a tarifului de asistenţă de sănătate publică/aviz sanitar

CN Transelectrica – ST Sibiu
Email: monica.oancea@transelectrica.ro
Cont bancar:RO32RNCB0227016318360001
Contact:Director: Lucian BRANGA Telefon: 0269 207111 Fax: 0269 207101 Mail: monica.oancea@transelectrica.ro Persoană însărcinată cu asigurarea comunicării cu „GHIŞEULUI UNIC”: Lăcrimioara JURCA
Avize emise:

 • AVIZ DE AMPLASAMENT – poate fi aviz de amplasament favorabil, prin care se exprimă acceptul pentru amplasamentul propus de către solicitant, atunci când acesta nu afectează reţeaua electrică sau aviz de amplasament nefavorabil, respectiv neacceptarea amplasamentului, atunci când acesta afectează reţeaua electrică) – emitent CN Transelectrica – ST Sibiu sau CN Transelectrica Bucureşti, după caz
  Explicatii taxe:
  Lista acte necesare:

  • Cererea de emitere a avizului de amplasament care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
  • Studiu de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament
  • Certificatul de urbanism copie
  • Plan de încadrare în teritoriu la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism
  • Plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane la scară, în două exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiţiei, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism. Din acestea trebuie să rezulte clar coordonatele viitoarei construcţii sau instalaţii, în plan orizontal şi vertical faţă de puncte de reper fixe existente în teren, pentru a putea fi stabilită poziţia faţă de reţelele electrice din zonă
  • Dovada achitării tarifului pentru emiterea avizului de amplasament

 

www.cjsibiu.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close